Alicja Zawistowska

Fot. M. Miniszewski

Afiliacja: Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku

Książki / Books

2012: Horyzontalne nierówności edukacyjne w Polsce. Wydawnictwo Scholar

2010 Kulturowe aspekty struktur społecznych. Fundamenty, konstrukcje, fasady. IFIS PAN, UwB (razem z Piotrem Glińskim i Ireneuszem Sadowskim)

 Artykuły / Articles

2017: Is Entering STEM Socially Contagious? Polish Sociological Review 1(197).

2015: Rozbieżność struktury wykształcenia kobiet i mężczyzn w PRL-u. Pomiędzy polityką państwa a indywidualnymi wyborami edukacyjnymi. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, tom 75.

2015: Mobilność społeczna jako konwersja kapitałów (razem z Ireneuszem Sadowskim). Zoon Politikon nr 6.

2015: Niezamierzone skutki stosowania testów wysokiej stawki. Lekcja z amerykańskiej  reformy NCLB (w recenzji)

2014:  Black box of the educational reform in Poland. Polish Sociological Review 3/2014

2013: Płeć matematyki. Zróżnicowania osiągnięć ze względu na płeć wśród uzdolnionych uczniów. Studia socjologiczne nr 3/2013

2012: Egalitaryzacja i elityzacja szkół średnich. Kultura i edukacja nr 3/2012

2011: Horizontal inequalities in higher education. Polish Sociological Review nr 3(175)

2010: Kariery edukacyjne kobiet i mężczyzn w Polsce. Wyniki i hipotezy. W: Kulturowe aspekty struktur społecznych. Fundamenty, konstrukcje, fasady. IFIS PAN, UwB

2009: Czy studenci stanowią enklawę obywatelskiego zaangażowania?  W:  Gołdyka L. i Machaj I. (red.). Enklawy życia społecznego. Kontynuacje. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe

2009: Orientacje empiryczne w badaniu nierówności edukacyjnych „Studia socjologiczne” nr 3

2009: Wykształcenie rodziców a kierunki studiów ich dzieci „Nauka i szkolnictwo wyższe” nr 1/33

2009: Dimensions of educational inequality during educational expansion in Poland. W: „Colloque international du RESUP”, tom 2

2008: Determinanty aktywności obywatelskiej młodzieży akademickiej – na przykładzie społeczności studentów Uniwersytetu w Białymstoku, W: Kościański A. (red.) Społeczeństwo obywatelskiemiędzy teorią a praktyką. Warszawa: IFiS PAN

2007: Konteksty i granice prezentacji. Wizerunki mniejszości narodowych w mediach. „Pogranicze. Studia społeczne” nr XV

Szkolenia, wyjazdy:

2015: Visiting researcher na Stanford University. Pobyt badawczy „Niezamierzone skutki reform edukacyjnych” sfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Fulbrighta w ramach Fulbright Senior Award.

2012: Visiting lecturer na University of Minho (Portugalia)

2010: Grant podróżny przyznany przez The Equality Authority (agenda rządu Irlandii), udział w konferencji “Making Equality Count Irish and International Approaches to Measuring Equality and Discrimination” (Dublin, Irlandia)

2009: Szkoła letnia “Introduction to Event History Analysis” (Paryż, Francja), w ramach programu European Science Foundation – “Quantitative Methods in the Social Sciences II”

 Projekty badawcze:

2014: Dziewczyny na Politechnikach. Projekt badawczy sfinansowany z grantu dla Młodych Naukowców przyznanego przez UwB.

2013: Badanie opinii pracowników UwB. Projekt badawczy realizowany w celu aktualizacji strategii rozwoju UwB na zlecenie Rektora UwB (Główny wykonawca)

2013: Grant badawczy dla młodych naukowców przyznany przez UwB, projekt: Dziewczyny na Politechnikach. Motywacje, funkcjonowanie i plany zawodowe studentek kierunków technicznych (Główny wykonawca)

2010: Matura i co dalej? Badanie aspiracji białostockich maturzystów, Uniwersytet w Białymstoku (Udział)

2009-2010: Zmiany wzorów konsumpcji kulturowej i przyszłość mediów, Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Białostocki Ośrodek Badań i Inicjatyw Społecznych

2009: Zbliżając się do 40-tki: Społeczno-ekonomiczne trajektorie i polityczne biografie osiemnastolatków z roku 1989, Instytut Studiów Politycznych PAN (Kierownik grantu B. W. Mach)

2008: Aktywność społeczno-polityczna studentów białostockich uczelni, Uniwersytet w Białymstoku

Referaty wygłoszone na konferencjach:

2014: Szanse edukacyjne i zawodowe kobiet w okresie PRLu i transformacji systemowej, Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin prezentacja

2014: Who benefited more on the educational reform in Poland? How do educational systems shape educational inequalities?, Luxemburg Streszczenie

2013: Gender Difference in Mathematics at High Levels of Achievement, European Sociological Association, Turyn

2009: Płeć a osiągnięcia edukacyjne. Różnice i podobieństwa w karierach edukacyjnych kobiet i mężczyzn, Kulturowe aspekty struktur społecznych: Fundamenty, konstrukcje, fasady, Białystok

2009: Dimensions of educational inequality during educational expansion in Poland, Educational inequality in higher education and research, Lozanna, Szwajcaria

2009: Taksonomia społeczeństw obywatelskich –  wzory aktywności obywatelskiej w Europie, Jednostka w społeczeństwie obywatelskim,  Białystok

2008: Czy studenci stanowią enklawę obywatelskiego zaangażowania? Enklawy II, Szczecin

2008: Aktywność polityczna i społeczna studentów, Białystok

2007: Determinanty aktywności obywatelskiej młodzieży akademickiej (razem z Ireneuszem Sadowskim), XIII Zjazd socjologiczny w Zielonej Górze