Ireneusz Sadowski


Afiliacja: Instytut Studiów Politycznych PAN

Aktualny projekt: “Trzy pokolenia polskiej transformacji” (3gen.spoleczenstwo.pl)

Inne linki: instytucjonalizm.uw.edu.pl

eis

Selected publications

[2024] Generational Changes in Attitudes toward the European Union in Poland and Ukraine. East European Politics and Societies (OnlineFirst: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08883254241229729).

[2023] A post-individualistic turn? Intergenerational change in self-orientation in Poland and Germany. International Journal of Comparative Sociology (OnlineFirst: https://doi.org/10.1177/00207152231205599).

[2023] Seeing the world through party-tinted glasses: performance evaluations and winner status in shaping political trust under high polarization. Acta Politica 58: 380-400 (https://doi.org/10.1057/s41269-022-00249-4).

[2022] Estimating peer political influence with large N observational data on ego-centered social networks, Social Networks 70: 198-207 (DOI: 10.1016/j.socnet.2022.01.002).

[2021] Is the “Third Generation” of the Polish Transformation More Economically Liberal? Inter-Cohort Differences in Job Entrance and Egalitarian Attitudes, Polish Sociological Review 213: 3-26 (DOI: 10.26412/psr213.01).

[2020] The net effect of ability tilt in gendered STEM-related choices, Intelligence 80 (DOI: 10.1016/j.intell.2020.101439).

[2019] Filtered Out, but Not by Skill: The Gender Gap in Pursuing Mathematics at a High-Stakes Exam, Sex Roles 80 (11-12): 724-734 (DOI: 10.1007/s11199-018-0968-7).

[2018] Game of Seats: Electoral Rules, Revolutions, and Affiliation Switching in Ukraine, 1990–2014, East European Politics and Societies 32(1): 142-167  (DOI: 10.1177/0888325417728771).

[2018] The Constant Electoral Flux? Party System and the Circulation of Candidates and Parliamentarians in Poland, 1989–2011, International Journal of Sociology 41(1): 34-59  (DOI: 10.1080/00207659.2018.1414502).

[2018] Do Revolutions Bring Revolutionary Changes? Replacement in the Ranks of Ukraine’s Parliament, International Journal of Sociology 41(1): 6-33  (DOI: 10.1080/00207659.2018.1414498).

[2018] Book: “Individuals and Their Social Contexts” – B. W. Mach, A. Manterys, I. Sadowski (eds.), Warsaw: IPS PAS. (authored or coauthored chapters: “People in Networks” pp. 1-28, “The Anathomy of Inner Circle” pp. 29-64, “Measuring Influence in Political Networks” pp. 65-84, “Labor Market or Labor Networks?” pp. 85-112).

[2011] How do ‘Flexians’ Weave their Net?, Polish Sociological Review 174 (2): 115-122.

[2009] Contextuality of Civil Society Concept. From Particular Meanings to Common Vector of Emancipation, Polish Sociological Review 165 (1): 63-80.


Publikacje w języku polskim [Publications in Polish]

[2023] Wykaz dyscyplin a ewaluacja działalności naukowej, Forum Akademickie [opublikowano 14-12-2023]

[2021] Stosunek Polaków do nauki w pandemii COVID-19, NAUKA 4/21, ss. 19-36.

[2018] Porządek i entropia obiegów publikacyjnych, NAUKA 4/18, ss. 81-100.

[2018] Monografia: Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki – B. W. Mach, I. Sadowski (red.), Warszawa: ISP PAN.

[2018] Wpływ otoczenia społecznego na decyzje wyborcze (wspólnie z: John E. Jackson, Bogdan W. Mach), w: B. W. Mach, I. Sadowski (red.) „Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki”, Warszawa: ISP PAN, ss. 23‑52.

[2018] Zbieżność poziomu wykształcenia w biograficznie zdefiniowanych kręgach społecznych, w: B. W. Mach, I. Sadowski (red.) „Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki”, Warszawa: ISP PAN, ss. 49-79.

[2018] Rynek pracy czy sieci pracy w: B. W. Mach, I. Sadowski (red.) „Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki”, Warszawa: ISP PAN, ss. 109-131.

[2017] Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan badań i perspektywy [New institutionalism in analyses of Polish society: traditions, current research and perspectives], STUDIA POLITYCZNE 45/2, ss. 27-52.

[2017] Ludzie w sieciach: jednostka i jej otoczenie społeczne jako przedmiot badań socjologicznych, w: J. Szymoniczek (red.), Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Warszawa: Bellona, ss. 871-889.

[2016] Strategie kadrowe polskich instytucji naukowych w świetle wyników parametryzacji [Staffing strategies of Polish scientific institutions in the light of results of the parameterization], NAUKA 3/16, ss. 27-53.

[2015] Mobilność społeczna jako konwersja kapitałów [Social mobility as a conversion of capitals], ZOON POLITIKON 16, ss. 43-59.

[2015] Przemiany świadomości i tożsamości współczesnego społeczeństwa ukraińskiego w świetle badań sondażowych. Przyczynek do studiów nad genezą i skutkami konfliktu społeczno-politycznego, w: M. Bieńkowska, R. Żelazny (red.), Pogranicza, Białystok: WUwB, ss. 337-356.

[2014] Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej [The Contemporary Outlook on Institutions: Evolution of Notions, Model of the Actor, and Levels of Institutional Analysis], PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, tom LXIII/3, ss. 89-114.

[2014] Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych w roku 2013 jako praktyka ewaluacyjna i proces instytucjonalny – przypadek nauk humanistycznych i społecznych [Parametrization and categorization of scientific institutions in 2013 (in Poland) as an evaluative practice and institutional process: The case of humanities and social sciences], NAUKA 2/14, ss. 67-103.

[2014] Tabu III sektora, “ANIMACJA ŻYCIA PUBLICZNEGO. ANALIZY I REKOMENDACJE” 18, ss. 22-26.

[2013] Podział społeczno-polityczny w Polsce. Kilka uwag teoretycznych [Socio-political cleavage in Poland. A few theoretical remarks], STUDIA POLITOLOGICZNE 29, ss. 11-36.

[2013] Lokalne i kontekstowe czynniki krystalizacji elektoratów w nowym podziale politycznym [The local and contextual factors of cristallization of the electorates in the new political cleavage], STUDIA POLITOLOGICZNE 29, ss. 37-78.

[2013] Na karuzeli krzywd. Historyczne źródła podziałów społeczno-politycznych w Polsce [On the carousel of grievances. Historical sources of social and political cleavage in Poland], STUDIA POLITOLOGICZNE 29, ss. 79-111.

[2012] Jakość polskiej demokracji lokalnej [The quality of Polish local democracy], w: “Jakość naszej demokracji. Społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego” (red. B. W. Mach), Warszawa: ISP PAN.

[2012] Europejczycy z wyboru [Europeans by choice] (esej recenzyjny), STUDIA SOCJOLOGICZNE 4 (207), ss. 225-232.

[2012] Struktura społeczna w perspektywie roku 2050 [Social structure within year 2050], w: “Wizja przyszłości Polski – studia i analizy” (red. B. Galwas, L. Kuźnicki), Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”.

[2012] Poza wiedzą i majątkiem: nierówności w kapitale społecznym w okresie transformacji systemowej [Besides Knowledge and Wealth: Inequality in Social Capital During the Transformation (in Poland)], STUDIA SOCJOLOGICZNE 2 (205), ss. 101-127.

[2011] Monografia: “Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich” – I. Sadowski, Warszawa: ISP PAN.

[2010] Czy kapitał społeczny naprawdę robi różnicę? Przypadek województwa podlaskiego, “Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje”, 3/2010, ss. 30-35.

[2010] Monografia: “Kulturowe aspekty struktury społecznej” – P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Warszawa: IFiS PAN.

[2010] Strukturalne źródła napięć społecznych: wnioski z przeszłości [Structural sources of social tensions: lessons from the past], w: “Kulturowe aspekty struktury społecznej” (red. P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska ), Wyd. IFiS PAN, Warszawa.

[2009] Anamorficzne obrazy lokalnego rozwoju. Społeczności i samorząd lokalny w gminach województwa podlaskiego po transformacji ustrojowej – od twardych danych do indywidualnych narracji, “Pogranicze. Studia Społeczne”, tom XV, Wydawnictwo UwB, Białystok.

[2008] Demokracja lokalna w działaniu. Sieć relacji, aktywność obywatelska i zaufanie w społeczności lokalnej” [Local Democracy in Action. Social Networks, Civic Activity and Trust in Local Community], w: „Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

[2008] Społeczeństwo czy społeczeństwa obywatelskie? [Civil Society or Civil Societies? From Past Ideas to Today’s Patterns of Citizenship], STUDIA POLITYCZNE 22.

[2008] Skąd się biorą aktywni obywatele [Where Do Active Citizens Come From?], w:  “Społeczeństwo obywatelskie, teoria i praktyka” (red. W. Misztal i A. Koscianski), IFIS PAN, PTS, Warszawa.

[2006] Egalitarne nostalgie: czy stosunek do nierówności dzieli Polaków? [Egalitarian Nostalgia: Do Attitudes Towards Inequalities Divide Polish Society?], STUDIA SOCJOLOGICZNE 2 (181).

[2006] Sondażowa demokracja, WIEDZA I ŻYCIE, 10/06.
[pełny tekst z komentarzem Meraba Pachulii]