Ireneusz Sadowski

eisIreneusz Sadowski

Afiliacja: Instytut Studiów Politycznych PAN

 

Strony projektów / Projects

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”: instytucjonalizm.uw.edu.pl 

Projekt „Ludzie w sieciach” / SITUS: situs.pl

 

Książki / Books 

– 2018, Individuals and Their Social Contexts – B. W. Mach, A. Manterys, I. Sadowski (eds.), Warsaw: IPS PAS.

– 2018, Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki – B. W. Mach, I. Sadowski (red.), Warszawa: ISP PAN.

– 2011, Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Rola kapitału społecznego w działaniu instytucji przedstawicielskich – I. Sadowski, Warszawa: ISP PAN.

– 2010, Kulturowe aspekty struktury społecznej – P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Warszawa: IFiS PAN.

 

Artykuły w języku angielskim / Articles in English

– 2018, Game of Seats: Electoral Rules, Revolutions, and Affiliation Switching in Ukraine, 1990–2014, EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 32(1): 142-167  (DOI: 10.1177/0888325417728771).

– 2018, The Constant Electoral Flux? Party System and the Circulation of Candidates and Parliamentarians in Poland, 1989–2011, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY 41(1): 34-59  (DOI: 10.1080/00207659.2018.1414502).

– 2018, Do Revolutions Bring Revolutionary Changes? Replacement in the Ranks of Ukraine’s Parliament, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY 41(1): 6-33  (DOI: 10.1080/00207659.2018.1414498).

– 2018, The Ballot Box Revolutions in Ukraine, Poland, and Hungary, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY 41(1): 1-5.

– 2018, Anatomy of Inner Circle, in: „Individuals and Their Social Contexts”, B. W. Mach, A. Manterys, I. Sadowski (eds.), Warszawa: ISP PAN, pp. 29-64.

– 2011, How do ‘Flexians’ Weave their Net?, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW 2 (174): 115-122.

– 2009, Contextuality of Civil Society Concept. From Particular Meanings to Common Vector of Emancipation, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (165): 63-80.

– 2009, On Putnam’s Trail. Impact of Civic Activity and Coalitions on Local Government in Poland, THE INTERNATIONAL SCOPE REVIEW, Volume 9 (14).

– 2006, Green Lungs ‘breathing problem’. Environmental conflicts in the Podlaskie region (Poland),  PEUPLES & MONDE 4/4.

 

Artykuły w języku polskim / Articles in Polish [translations of Polish titles in brackets]

– 2018, Wpływ otoczenia społecznego na decyzje wyborcze (wspólnie z: John E. Jackson, Bogdan W. Mach), w: B. W. Mach, I. Sadowski (red.) „Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki”, Warszawa: ISP PAN, ss. 23‑52.

– 2018, Zbieżność poziomu wykształcenia w biograficznie zdefiniowanych kręgach społecznych, w: B. W. Mach, I. Sadowski (red.) „Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki”, Warszawa: ISP PAN, ss. 48-78.

– 2018, Rynek pracy czy sieci pracy? w: B. W. Mach, I. Sadowski (red.) „Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki”, Warszawa: ISP PAN, ss. 109-131.

– 2017, Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan badań i perspektywy [New institutionalism in analyses of Polish society: traditions, current research and perspectives], STUDIA POLITYCZNE 45/2, ss. 27-52.

– 2017, Ludzie w sieciach: jednostka i jej otoczenie społeczne jako przedmiot badań socjologicznych, w: J. Szymoniczek (red.), Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Warszawa: Bellona, ss. 871-889.

– 2016, Strategie kadrowe polskich instytucji naukowych w świetle wyników parametryzacji [Staffing strategies of Polish scientific institutions in the light of results of the parameterization], NAUKA 3/16, ss. 27-53.

– 2015, Mobilność społeczna jako konwersja kapitałów [Social mobility as a conversion of capitals], ZOON POLITIKON 16, ss. 43-59.

– 2015, Przemiany świadomości i tożsamości współczesnego społeczeństwa ukraińskiego w świetle badań sondażowych. Przyczynek do studiów nad genezą i skutkami konfliktu społeczno-politycznego, w: M. Bieńkowska, R. Żelazny (red.), Pogranicza, Białystok: WUwB, ss. 337-356.

– 2014, Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej [The Contemporary Outlook on Institutions: Evolution of Notions, Model of the Actor, and Levels of Institutional Analysis], PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, tom LXIII/3, ss. 89-114.

– 2014, Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych w roku 2013 jako praktyka ewaluacyjna i proces instytucjonalny – przypadek nauk humanistycznych i społecznych [Parametrization and categorization of scientific institutions in 2013 (in Poland) as an evaluative practice and institutional process: The case of humanities and social sciences], NAUKA 2/14, ss. 67-103.

– 2014, Tabu III sektora, „ANIMACJA ŻYCIA PUBLICZNEGO. ANALIZY I REKOMENDACJE” 18, ss. 22-26.

– 2013, Podział społeczno-polityczny w Polsce. Kilka uwag teoretycznych [Socio-political cleavage in Poland. A few theoretical remarks], STUDIA POLITOLOGICZNE 29, ss. 11-36.

– 2013, Lokalne i kontekstowe czynniki krystalizacji elektoratów w nowym podziale politycznym [The local and contextual factors of cristallization of the electorates in the new political cleavage], STUDIA POLITOLOGICZNE 29, ss. 37-78.

– 2013, Na karuzeli krzywd. Historyczne źródła podziałów społeczno-politycznych w Polsce [On the carousel of grievances. Historical sources of social and political cleavage in Poland], STUDIA POLITOLOGICZNE 29, ss. 79-111.

– 2012, Jakość polskiej demokracji lokalnej [The quality of Polish local democracy], w: „Jakość naszej demokracji. Społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego” (red. B. W. Mach), Warszawa: ISP PAN.

– 2012, Europejczycy z wyboru [Europeans by choice] (esej recenzyjny), STUDIA SOCJOLOGICZNE 4 (207), ss. 225-232.

– 2012, Struktura społeczna w perspektywie roku 2050 [Social structure within year 2050], w: „Wizja przyszłości Polski – studia i analizy” (red. B. Galwas, L. Kuźnicki), Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.

– 2012, Poza wiedzą i majątkiem: nierówności w kapitale społecznym w okresie transformacji systemowej [Besides Knowledge and Wealth: Inequality in Social Capital During the Transformation (in Poland)], STUDIA SOCJOLOGICZNE 2 (205), ss. 101-127.

– 2010, Czy kapitał społeczny naprawdę robi różnicę? Przypadek województwa podlaskiego, „Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje”, 3/2010, ss. 30-35.

– 2010, Strukturalne źródła napięć społecznych: wnioski z przeszłości [Structural sources of social tensions: lessons from the past], w: „Kulturowe aspekty struktury społecznej” (red. P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska ), Wyd. IFiS PAN, Warszawa.

– 2009, Anamorficzne obrazy lokalnego rozwoju. Społeczności i samorząd lokalny w gminach województwa podlaskiego po transformacji ustrojowej – od twardych danych do indywidualnych narracji, „Pogranicze. Studia Społeczne”, tom XV, Wydawnictwo UwB, Białystok.

– 2008, Demokracja lokalna w działaniu. Sieć relacji, aktywność obywatelska i zaufanie w społeczności lokalnej” [Local Democracy in Action. Social Networks, Civic Activity and Trust in Local Community], w: „Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

– 2008, Społeczeństwo czy społeczeństwa obywatelskie? [Civil Society or Civil Societies? From Past Ideas to Today’s Patterns of Citizenship], STUDIA POLITYCZNE 22.

– 2008, Skąd się biorą aktywni obywatele [Where Do Active Citizens Come From?], w:  „Społeczeństwo obywatelskie, teoria i praktyka” (red. W. Misztal i A. Koscianski), IFIS Pub, PTS, Warszawa.

– 2006, Egalitarne nostalgie: czy stosunek do nierówności dzieli Polaków? [Egalitarian Nostalgia: Do Attitudes Towards Inequalities Divide Polish Society?], STUDIA SOCJOLOGICZNE 2 (181).

– 2006, Wpływ pochodzenia geograficznego na aktywność obywatelską. Wyniki mazurskiego ‘eksperymentu naturalnego’ [Impact of Geographical Background on Civic Activity], w: „Obywatelstwo i tożsamość”, tom II, Wydawnictwo UwB, Białystok.

– 2006, Sondażowa demokracja [Survey Democracy], WIEDZA I ŻYCIE, 10/06.
[pełny tekst z komentarzem Meraba Pachulii]

– 2005, Aspiracje edukacyjne podlaskich maturzystów [Educational Aspirations of Podlaskie’s High School Graduates], w: „Czynniki rozwoju regionalnego”, tom II, WSAP, Białystok.

– 2003, Czy Białystok jest miastem akademickim? [Is Bialystok an Academic City?], „Pogranicze. Studia Społeczne” Tom XI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.