Ireneusz Sadowski

eisIreneusz Sadowski

Afiliacja: Instytut Studiów Politycznych PAN

 

Strony projektów

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”: instytucjonalizm.uw.edu.pl 

Projekt „Ludzie w sieciach” / SITUS: situs.pl

 

Książki / Books [translations of Polish titles in brackets]

– 2011, Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej [Social construction of local democracy], Warszawa: ISP PAN.

– 2010, Kulturowe aspekty struktury społecznej [Cultural aspects of social structure], (ed. by P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska ), Wyd. IFiS PAN.

 

Artykuły / Articles [translations of Polish titles in brackets]

2017, Game of Seats: Electoral Rules, Revolutions, and Affiliation Switching in Ukraine, 1990–2014 (wspólnie z N. Pohorila), EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 32(1):142-167  (DOI: 10.1177/0888325417728771).

– 2017, Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan badań i perspektywy [New institutionalism in analyses of Polish society: traditions, current research and perspectives] (wspólnie z M. Pawlakiem), STUDIA POLITYCZNE 45/2, ss. 27-52.

– 2017, Ludzie w sieciach: jednostka i jej otoczenie społeczne jako przedmiot badań socjologicznych (wspólnie z B. Machem, A. Manterysem), w: J. Szymoniczek (red.), Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Warszawa: Bellona, ss. 871-889.

– 2016, Strategie kadrowe polskich instytucji naukowych w świetle wyników parametryzacji [Staffing strategies of Polish scientific institutions in the light of results of the parameterization], NAUKA 3/16, ss. 27-53.

– 2015, Mobilność społeczna jako konwersja kapitałów [Social mobility as a conversion of capitals](wspólnie z A. Zawistowską), ZOON POLITIKON 16, ss. 43-59.

– 2015, Przemiany świadomości i tożsamości współczesnego społeczeństwa ukraińskiego w świetle badań sondażowych. Przyczynek do studiów nad genezą i skutkami konfliktu społeczno-politycznego, w: M. Bieńkowska, R. Żelazny (red.), Pogranicza, Białystok: WUwB, ss. 337-356.

– 2014, Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej [The Contemporary Outlook on Institutions: Evolution of Notions, Model of the Actor, and Levels of Institutional Analysis], PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, tom LXIII/3, ss. 89-114.

– 2014, Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych w roku 2013 jako praktyka ewaluacyjna i proces instytucjonalny – przypadek nauk humanistycznych i społecznych [Parametrization and categorization of scientific institutions in 2013 (in Poland) as an evaluative practice and institutional process: The case of humanities and social sciences], wspólnie z B. Machem, NAUKA 2/14, ss. 67-103.

– 2014, Tabu III sektora, ANIMACJA ŻYCIA PUBLICZNEGO. ANALIZY I REKOMENDACJE, vol. 18, ss. 22-26.

– 2013, Podział społeczno-polityczny w Polsce. Kilka uwag teoretycznych [Sociopolitical cleavage in Poland. Some theoretical remarks], wspólnie z W. Łukowskim, STUDIA POLITOLOGICZNE, vol. 29, ss. 11-36.

– 2013, Lokalne i kontekstowe czynniki krystalizacji elektoratów w nowym podziale politycznym [The local and contextual factors of cristallization of the electorates in the new political cleavage], STUDIA POLITOLOGICZNE, vol. 29, ss. 37-78 [fragment].

– 2013, Na karuzeli krzywd. Historyczne źródła podziałów społeczno-politycznych w Polsce [On the carousel of grievances. Historical sources of social and political cleavage in Poland], wspólnie z M. Białousem, STUDIA POLITOLOGICZNE, vol. 29, ss. 79-111.

– 2012, Jakość polskiej demokracji lokalnej [The quality of Polish local democracy], w: B. W. Mach (red.), Jakość naszej demokracji. Społeczno-kulturowe podstawy polskiego życia publicznego, Warszawa: ISP PAN.

– 2012, Europejczycy z wyboru [Europeans by choice] (recenzja książki: Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa), STUDIA SOCJOLOGICZNE 2012, 4 (207), ss. 225-232
[fragment]

– 2012, Struktura społeczna w perspektywie roku 2050 [Social structure within year 2050], w: B. Galwas, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski – studia i analizy, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”

– 2012, Poza wiedzą i majątkiem: nierówności w kapitale społecznym w okresie transformacji systemowej [Besides Knowledge and Wealth: Inequality in Social Capital During the Transformation (in Poland)], STUDIA SOCJOLOGICZNE 2012, 2 (205), ss. 101-127
[abstrakt]

– 2011, How do ‘Flexians’ Weave their Net? (review of the Janine’s R. Wedel book: Shadow Elite. How the World’s New Power Brokers Undermine Democracy, Government, and the Free Market), Polish Sociological Review, 2 (174), ss. 115-122
[fragment]

– 2010, Czy kapitał społeczny naprawdę robi różnicę? Przypadek województwa podlaskiego, Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje, 3/2010, ss. 30-35

– 2010, Strukturalne źródła napięć społecznych: wnioski z przeszłości [Structural sources of social tensions: lessons from the past], in: Kulturowe aspekty struktury społecznej, (ed. by P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska ), Wyd. IFiS PAN

– 2009, Contextuality of Civil Society Concept. From Particular Meanings to Common Vector of Emancipation, Polish Sociological Review, 1 (165), ss. 63-80
[fragment]

– 2009, On Putnam’s Trail. Impact of Civic Activity and Coalitions on Local Government in Poland, The International Scope Review, Volume 9, Issue 14.

– 2009, Anamorficzne obrazy lokalnego rozwoju. Społeczności i samorząd lokalny w gminach województwa podlaskiego po transformacji ustrojowej – od twardych danych do indywidualnych narracji, Pogranicze. Studia Społeczne, Vol. XV.

– 2008, Demokracja lokalna w działaniu. Sieć relacji, aktywność obywatelska i zaufanie w społeczności lokalnej” [Local Democracy in Action. Social Networks, Civic Activity and Trust in Local Community], in: „Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

– 2008, Społeczeństwo czy społeczeństwa obywatelskie? [Civil Society or Civil Societies? From Past Ideas to Today’s Patterns of Citizenship], Studia Polityczne, Vol. 22.

– 2008, Skąd się biorą aktywni obywatele [Where Do Active Citizens Come From?], in: W. Misztal and A. Koscianski (ed.), Społeczeństwo obywatelskie, teoria i praktyka, IFIS Pub, PTS, Warszawa.

– 2006, Egalitarne nostalgie: czy stosunek do nierówności dzieli Polaków? [Egalitarian Nostalgia: Do Attitudes Towards Inequalities Divide Polish Society?], Studia Socjologiczne 2/06 (abstract available at: http://www.studiasocjologiczne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71:studia-socjologiczne-nr-22006-181&catid=36:archiwum&Itemid=57)

– 2006, Green Lungs ‘breathing problem’. Environmental conflicts in the Podlaskie region (Poland),  Peuples & Monde (http://www.peuplesmonde.com/).

– 2006, Wpływ pochodzenia geograficznego na aktywność obywatelską. Wyniki mazurskiego ‘eksperymentu naturalnego’ [Impact of Geographical Background on Civic Activity], in: Obywatelstwo i tożsamość, tom II, Wydawnictwo UwB, Białystok.

– 2006, Sondażowa demokracja [Survey Democracy], in: Wiedza i Życie, 10/06
[pełny tekst z komentarzem Meraba Pachulii]

– 2005, Aspiracje edukacyjne podlaskich maturzystów [Educational Aspirations of Podlaskie’s High School Graduates], in: Czynniki rozwoju regionalnego, tom II, WSAP, Białystok.

– 2003, Czy Białystok jest miastem akademickim? [Is Bialystok an Academic City?], in: Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok